Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-04 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-04

Skogsdunge

En placering i närheten av Fenix Kultur- och Kunskapscentrum lägger närmast till hands. Foto: Bokinge Bild.

Arbetet med placering av nya högstadieskolan i Vaggeryd

Det planeras för en ny högstadieskola i Vaggeryd. Politikerna har ännu inte bestämt exakt var den ska ligga utan det är fortfarande under utredning och diskussion. Beslut om placering tas i barn- och utbildningsnämnden i december och går sedan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Visionen för den nya högstadieskolan

Här vill jag va!

Vår nya högstadieskola ska vara en plats för tanke och omtanke där idéer blir till verklighet och där alla har betydelse.

Lärmiljön ska innehålla arbetsplatser för elever och lärare i stora, ljusa lokaler som möter framtidens behov på en modern skola. Miljön inne och ute ska stimulera kreativitet och upplevas trygga.

Det ska finnas olika utrymmen för undervisning och paus. Miljön ska uppmuntra aktivitet, samspel och skapa tillhörande identitet.

Det ska vara en plats där lärandet, mångfald och hållbar utveckling är i fokus och som även återspeglas i byggnaden.

Visionen är beslutad i Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23

Arbetsgrupp jobbar med skolans utformning

En arbetsgrupp bestående av projektledare, rektor och personal från Hjortsjöskolan har arbetat med tankar kring en ny skolas utformning. Centralt är varit skolans uppdrag och möjligheterna att arbeta utifrån dessa. Gruppen ser en sammanhållen enhet som en viktig förutsättning.

Rektor och personal i arbetsgruppen är kritiska till lokalplanens förslag att hem- och konsumentkunskap, bild och musik inte ska ingå i nya skolbyggnaden, även om skolan får närhet till Fenix 2.

Gruppen har utifrån sina tankar tittat på de olika placeringsförslagen.

Sammanfattning av placeringsförslagen

Karta över placeringsförslag

Placering norr om Fenix

Placeringsförslag C förordas av gruppen.

Arbetsgruppen ser goda möjligheter att bygga en bra skola med god utemiljö. Skolans placering medför inga begränsningar i byggnationen och den medför att utemiljön kan knytas till skolans pedagogiska uppdrag samt ger goda möjligheter till den friyta som eleverna har rätt till. Skolan blir expanderbar. Nackdel är att avstånd till Fenix 2.

Placering söder om Fenix, sammanbyggt med Fenix 2

Placeringsförslag D.

Detta förslag har uppkommit sent och arbetsgruppen har haft små möjligheter att studera den. Gruppen anser att förslaget har potential och fördelen med detta förslag, jämfört med placeringen norr om Fenix, är att nya högstadieskolan och Fenix får avgränsade områden. Arbetsgruppen oroas av risken att lokalerna i Fenix 2 kommer att styra byggnationen av nya högstadieskolan. Dessa lokaler måste anpassas till nya högstadiets vision. Förslaget medför tillbyggnad av Fenix kunskapscentrum motsvarande utrymmen.

Placering öster om Fenix

Placeringsförslag B.

Detta förslag har i princip samma fördelar som placeringsförslaget norr om Fenix. Gruppen ser dock begränsningar i utemiljön då det är oklart hur en friyta mot den sanka marken kan utformas. Trafik/ljudmiljön är också sämre.

Placering söder om Hjortsjöskolan

Placeringsförslag A

Arbetsgruppen anser att detta förslag har för många begränsningar. Skolan måste byggas på höjden, friytan blir sämre än de andra alternativen och möjligheter för utbyggnation finns inte för varken nya skolan eller Hjortsjöskolan. Förlaget medför att friyta tas i anspråk för låg- och mellanstadiet vilket inte följer Boverkets allmänna råd.

Barn- och utbildningsnämnden tar beslut i december

Första steget i beslutsprocessen är att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om var man anser är den bästa placeringen. Sedan går frågan vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.

– I barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förespråkar vi alternativ C eller D och förankrar nu frågan i våra partigrupper. Det är viktigt att skolan ses som en egen, separat enhet och vi ser positivt på möjligheten att kunna samordna bild- och musikundervisning. Det är också viktigt med bra friyta för alla skolor. Ett läge norr eller söder om Fenix ger bra friyta och en fin miljö intill Hjortsjön, säger Jenny Larsen, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

vaggeryds kommuns övergripande vision: Plats för att göra skillnad
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-04

Sidansvarig:

Alija Bucuk