Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-11-05 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Karta över Vaggeryds kommun. Hand som skriver med krita på en griffeltavla.

Om pandemin för vårdnadshavare med barn i förskola och skola

"Pandemin och de förebyggande åtgärder som krävs för att hålla smittan nere i förskola och skola har nu blivit en del av vår vardag. Samtidigt blossar kluster av smitta upp emellanåt och påminner oss om allvaret i den situation vi befinner oss i."

Uppdaterad 2020-11-05, kl. 10:20.

Sedan i våras har situationen i vårt land och resten av världen varit extraordinär och det har ställt nya krav på oss i förskolan och skolan. Sakta men säkert har vi konstaterat att Covid -19 är ett virus som vi kommer att få förhålla oss till under en längre period. Pandemin och de förebyggande åtgärder som krävs för att hålla smittan nere i förskola och skola har nu blivit en del av vår vardag. Samtidigt blossar kluster av smitta upp emellanåt och påminner oss om allvaret i den situation vi befinner oss i.

Ett viktigt nationellt mål i Sverige har varit att förskole- och skolverksamheten ska bedrivas som vanligt så att barn och elever fortsatt får sin rätt till utbildning tillgodosedd och det tycker vi inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryd är ett bra och viktigt ställningstagande.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har vi under hela pandemin följt utvecklingen på våra förskolor och skolor noga. Bland annat via daglig frånvarouppföljning på personal- och elevnivå, via vilken vi kan upptäcka smitta tidigt.

Vi har två tydliga fokus; förebyggande arbete som syftar till att smittan inte skall spridas i vår kommun och åtgärdande arbete då vi har konstaterad smitta i våra verksamheter. Vi har också utarbetat en god kontakt med Smittskyddet i regionen och denna kontakt sköter vår medicinskt ledningsansvariga sjuksköterska i samråd med vår elevhälsochef.

Under våren hade vi enstaka konstaterade fall av Covid -19 i våra verksamheter och vid några tillfällen var läget ansträngt på enstaka enheter. I dessa fall informerades berörda vårdnadshavare om läget. Den 2 november - efter novemberlovet - konstaterades att vi hade flera fall av Covid -19 på Fågelforsskolan 7-9 bland både elever och personal. På grund av det ansträngda läget på skolan togs beslut om att undervisningen skulle övergå till distansundervisning till och med den 13 november.

Den 3 november beslutade Folkhälsomyndigheten om införande av lokala allmänna råd i Jönköpings län på grund av det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland annat en kraftig ökning av antalet personer som har diagnosticerats med Covid -19.

Med utgångspunkt i såväl det regionala som det lokala nuläget har Barn- och utbildningsförvaltningen tagit beslut om ett antal olika åtgärder som gäller all vår verksamhet och som syftar till att motverka smitta i förskola och skola. Dessa gäller – om inget annat beslutas – till och med den 24 november.

 • Elever från olika skolor blandas inte. Detta innebär att viss undervisning så som exempelvis språkval kommer att genomföras på distans via vårt digitala verktyg Teams. Ämnen som i normalfallet genomförs på en annan skola än där eleverna går så som exempelvis slöjd och idrott genomförs på ordinarie skola alternativt ersätts med annan undervisning. Detta innebär att eleverna inte körs från en skola till en annan men att en lärare från en annan skola kan komma till enheten. Den lärare som kommer till skolan träffar då främst de elever som den undervisar och undviker kontakt med övriga lärare och elever på skolan. Avseende personal som besöker flera skolor kommer eventuella restriktioner om att besöka specifika skolor uppdateras kontinuerligt med utgångspunkt i det aktuella smittläget på respektive skola.
 • Vi har förändrat schemat för idrott så att olika elevgrupper inte träffas. Idrott genomförs utan ombyte och dusch. Ingen simundervisning genomförs.
 • All PRAO för grundskolan och APL för gymnasieskolan ställs in.
 • Personal mellan olika enheter blandas inte.
 • Träffar/möten utanför kommunens gränser som inte är absolut nödvändiga genomförs på distans eller ställs in.
 • Sådan personal som spänner över flera enheter (exempelvis personal i elevhälsan, IKT-pedagoger, bibliotekarier, ReMida-personal, lärare o.s.v.) använder företrädelsevis digitala verktyg för kommunikation och besöker endast skolor om det är absolut nödvändigt.
 • Modersmålslärarna sitter fysiskt på den skola där de är mest och genomför undervisning med elever på andra skolor via digitala verktyg.
 • Inga externa personer släpps in i skolorna. Vi åker inte heller på studiebesök. VFU-studenter (från högskolan) som redan är på enheterna är exkluderade från detta beslut och får alltså vara kvar men bara på den enhet de är placerade på.
 • Vikariernas placering begränsas i så stor utsträckning som möjligt för att minska antalet kontaktytor.
 • Samtliga elever får information om vad som är viktigt att tänka på för att undvika smitta via en PowerPoint som utarbetats av skolläkaren.

Vi vill understryka att de beslut vi tar främst är förebyggande och syftar till att motverka spridning av Corona-viruset. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt med att vidta de åtgärder vi kan för att motverka smittspridning men vi ska inte drabbas av panik. Läget kan under en tid vara ansträngt på en enhet utan att det påverkar verksamheten på andra enheter.

Som vårdnadshavare är du mycket viktig! Vi vill be dig om att:

 • Hämta och lämna dina barn i så hög utsträckning som möjligt utanför skola och fritidshem
 • Kontinuerligt prata med ditt/dina barn om vikten av handhygien och distans
 • Barnen är hemma även vid lindriga symptom på sjukdom och hålls hemma till dess att de är helt friska (läs mer om detta under ”frågor och svar till vårdnadshavare”)
 • Barnen kommer till skolan när de är friska. Att barnen är hemma på grund av oro i förebyggande syfte är inte ett alternativ eftersom de då missar viktig undervisning. (läs mer om skolplikt och elevers rätt till utbildning på Vaggeryds kommuns sida om frånvaro och ledighet)

Avseende skolskjuts så kommunicerar vi med Karlssonbuss som har skärpt sina hygienrutiner på bussarna. Vi rekommenderar att barnen, när det är möjligt, sitter så glest som möjligt i bussarna. Detta får du som vårdnadshavare gärna prata med ditt/dina barn om. Även chaufförerna kommer att påminna skolskjutsbarnen om placering i bussen.

Den här informationen rör, som sagt, all verksamhet inom förskola och skola i Vaggeryds kommun. Beslut och information som rör den enskilda förskolan/skolan får du som vårdnadshavare - då det är aktuellt - från rektor. Vi värnar om patientsekretessen och informerar därför aldrig om smitta på individnivå.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen strävar vi hela tiden efter att ta beslut som grundar sig i nuläget och som är så säkra som möjligt för både barn, elever och personal.

För dig som vårdnadshavare är det extra viktigt att du kontinuerligt uppdaterar dig och tar del av information via vår webbplats samt tar del av information som du får via respektive förskola och skola då läget kan förändras snabbt.

Var rädda om er och varandra!

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell