Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn väntar på skolbuss

Skolskjuts för grundskolan

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskoleelever till och från en plats i anslutning till elevens hem med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Aktuellt

Just nu pågår planeringen av skolskjutsen inför läsåret 21/22. Under vecka 32-33 skickas det ut elevkort med busstider till alla skolskjutsberättigade elever inför läsåret 21/22. Om ni inte har fått något elevkort v. 33 med posten eller om ni har några frågor om elevkortet, är ni välkomna att höra av er till: skolskjuts@vaggeryd.se

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs alltid för ett läsår i taget. Om ditt barn kommer att ha behov av växelvis skolskjuts under läsåret 21/22 ska du skicka in en ansökan senast 30 maj 2021.

Mer information om skolskjuts vid växelvis boende hittar du här nedanför samt i kommunens skolskjutsriktlinjer.

Skolskjuts i Vaggeryds kommun beviljas för elever i förskoleklass, grundskolan och särskolan under skolans höst- och vårtermin och i anslutning till schemalagd skoltid. Elever inom centralorten beviljas vanligtvis inte skolskjuts.

Om du har frågor kring skolskjutsen, vänligen maila skolskjuts@vaggeryd.se

Vilka avstånd gäller för att vara berättigad skolskjuts?

Skolvägen räknas från elevens folkbokföringsadress och fram till den skolan där eleven går på. Skolvägen ska ha följande avstånd för att eleven ska vara berättigad skolskjuts:

 • Skolår F–3 minst 2 km
 • Skolår 4–6 minst 4 km
 • Skolåret 7-9 minst 4 km

Avståndsmätningen görs enligt följande prioritetsordning: gångväg, cykelväg, bilväg.

Utöver gränserna för skolvägens avstånd finns också gränser för hur lång vägen får vara mellan bostaden och påstigningsplatsen:

 • Skolår F - 3 max 1 km
 • Skolår 4 - 6 max 2 km
 • Skolår 7-9 max 3 km

Hur ansöker man om skolskjuts för särskilda skäl?

Om särskilda skäl finns kan skjuskjutsen även beviljas om skolvägen är kortare än det avstånd som finns (se "vilket avstånd gäller för att vara berättigad skolskjuts").

Särskilda skäl kan vara att eleven har ett funktionshinder, att skolvägen har en svår trafiksituation eller att man av andra anledningar är i behov av skolskjuts. Varje ansökan prövas individuellt och först utifrån ordinarie skolskjutsregler och därefter om särskilda skäl föreligger. Det kan därför vara bra att styrka din ansökan med en tydlig motivering eller annat underlag som påvisar behov av skolskjuts.

Vid särskilda skäl ska skriftlig ansökan göras i god tid innan skjuts behövs. Om ansökan avser förlängning av redan befintlig skolskjuts för ny hösttermin ska ansökan lämnas in senast 30 maj.

Ansökan kan skickas via e-post till skolskjuts@vaggeryd.se eller via post till:
Barn-och utbildningsförvaltningen
Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Vad gäller om mitt barn har delat boende (växelvis boende)?

Med delat boende, så kallat växelvis boende, menas att barnet vistas ungefär lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Med varaktigt boende avses om man bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Växelvis boende gäller ej då någon förälder har domstolsbeslut om ensam vårdnad.

Elever i grundskola, förskoleklass och särskola som bor växelvis hos respektive
vårdnadshavare kan beviljas skolskjuts från båda adresserna när:

 • Det är fråga om ett intygat, regelbundet växelvis boende och inte tillfälliga resor till
  den andre vårdnadshavaren (ska styrkas genom schema, avtal eller dom)
 • Eleven och båda vårdnadshavarna är bosatta inom Vaggeryds kommun
 • Eleven går i den skola som kommunen anvisat.
 • Skolskjutsregler i övrigt för Vaggeryds kommun är uppfyllda, t ex avståndsgränser för
  rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Rätten till skolskjuts prövas till/från varje bostadsadress var för sig, vilket innebär att om en förälder bor inom kommunen kan rätt föreligga till skolskjuts till och från den adressen.
Vid växelvis boende för gymnasieelev räknas dock bara skolskjuts från folkbokföringsadressen.

Vårdnadshavarna som begär skolskjuts enligt ovan ska i god tid lämna ansökan
på särskild blankett (se länk till e-tjänsterna nedan). Ansökan kan avse högst ett läsår i taget eller i förekommande fall återstoden av innevarande läsår. Om ansökan avser förlängning av redan befintlig skolskjuts för ny hösttermin ska ansökan lämnas in senast 30 maj.

Ansök om skolskjuts vid växelvis boendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har man rätt till skolskjuts vid val av annan skola än den där eleven blivit placerad av kommunen på?

En elev har via det fria skolvalet rätt att välja en annan skola än den kommunen placerat eleven i (den så kallade placeringsskolan utgår alltid från den så kallade närhetsprincipen).

Väljer eleven en annan skola än den tilldelade frånsäger sig eleven formellt rätten till skolskjuts eftersom rätten endast gäller den tilldelade skolan. Eleven kan dock ansöka om skolskjuts och få det beviljat om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

När kommunen bedömer om det skulle vara en ekonomisk eller organisatorisk svårighet utgår man från vilka åtaganden kommunen skulle ha haft om eleven gick i den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i. Går skolskjuts inte att lösa inom ramen för befintliga turer har man därför inte rätt till skolskjuts vid val av annan skola än där man blivit placerad om inte särskilda skäl föreligger (se avsnitt om särskilda skäl).

Vem ansvarar för vad inom skolskjutsen?

Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till eller från hållplatsen under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till och från hållplatsen själv.

Huvudman ansvarar för:

 • Att upphandla en säker skolskjuts där tydliga krav på entreprenören finns med fokus på säkerhet och kvalitet för eleverna.
 • Att rätt och lättillgänglig information finns för elever som åker skolskjuts om vilka tider och rutter som finns och att säkerhetsföreskrifter och rutiner fungerar.

Skolan ansvarar för:

 • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller innan hemfärd efter skolans slut.

Vårdnadshavare ansvarar för:

 • Eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på hållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Missar eleven skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.
 • Att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro. (Gäller ej om man har skolkort för kollektivtrafik)

Elevens ansvarar för:

 • Att följa föreskrivna regler, som t.ex. bältesanvändning, ordningsregler m.m.

Transportören ansvarar för:

 • Under transporten är det entreprenören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.
 • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.
 • Transportör ska se till att fordon och chaufförer följer det upphandlade avtalet.
 • Transportör ska tillsammans med skolans rektor genomföra utbildning med skolskjutselever där chaufför går igenom bussen och säkerheten ombord.

Var anmäler jag om mitt barn blir sjuk eller inte ska åka med skolskjutsen?

Om barnet är sjukt eller av annan anledning inte ska åka skolbuss ska bussbolaget meddelas:

Karlsson Buss
Växel: 0393-160 00
Vid akuta ärenden: 073-343 04 00

Kontaktuppgifter

Vid frågor om ansökningar om skolskjuts, ändring av hållplats eller skolskjuts vid särskilda skäl mejla e-post: skolskjuts@vaggeryd.se

Vid frågor om busstider, schema eller byte av skola kontakta respektive administratör:

Text

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm