Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Flickor tillsammans

Trygghet och säkerhet

För att säkerställa en trygg skolmiljö för alla som vistas i förskolan/skolan utarbetas en likabehandlingsplan. Det finns också planer för hur olyckor och kriser ska hanteras samt verksamheternas tillsynsansvar.

Tillsynsansvar

Med tillsynsansvar avses här ansvar för att den som deltar i en kommunal verksamhet för barn och ungdom inte skadas till följd av olycka, inte utsätts för eller själv utför någon form av brottslig handling samt att tredje man inte drabbas av skador genom något som barnen/ungdomarna gör i verksamheten.

Ansvar förutsätter att den tillsyn och uppsikt som är normal i verksamheten, eller vid behov en utökad tillsyn, ger personalen möjlighet att förhindra at olyckshändelser eller brottsliga handlingar inträffar. Det innebär att personal rent fysiskt finns i närheten - inom syn- och hörhåll - så att man har en möjlighet att ingripa.

Som alla andra former av ansvar i verksamheterna ligger tillsynsansvaret i första hand på enhetens/verksamhetens chef. Chefen har att tillse att all personal är insatt i vad som gäller ifråga om tillsynsansvaret och att det kan utövas på ett tillfredsställande sätt.

Tillsynsansvaret avtar i och med att barnet uppnår högre ålder och mognad.

Olyckor och kriser

Vaggeryds kommun arbetar förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser och krishantering. Enskilda, lättare tillbud eller olyckor hanteras vanligtvis av förskolans eller skolans personal.

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har en handlingsplan för hur olika olyckstillbud och krissituationer ska hanteras. Vid stora eller allvarliga olyckor och tillbud kan förvaltningens eller kommunens krishanteringsorganisation hantera händelsen.

Barn och elever omfattas av en olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat genom Länsförsäkringar.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Katharina Friberg