Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Grästrimmning

Skötsel av kommunala grönområden

De kommunala grönområdena och parkerna ska ge en grön, levande och attraktiv boende- och rekreationsmiljö för både invånare och besökare. Kommunens detaljplaner styr skötselnivån beroende på vilken typ av mark det är.

Det är tekniska kontorets parkavdelning som planerar, sköter och underhåller alla kommunala skogar, grönområden, gräsytor, lekplatser, planteringar, gatuträd och parkträd, blomsterarrangemang, fontäner, dammar, bäckar etc.

Olika värden och intressen vägs mot varandra i de skötselplaner som finns. Även i det dagliga arbetet med de kommunala markområdena måste olika avvägningar göras mellan till exempel sol eller skugga. Lagar och riktlinjer ska också följas. Det kan till exempel vara strandskyddsregler, miljömål eller skydd för biologisk värdefull natur.

Skötselambitionen med kommunens mark beror bland annat på vilken typ av mark det är:

  • Gatu- och trafikområden
  • Vistelseplatser (lekplatser, parker, torg etc.)
  • Tomtmark (för försäljning)
  • Skogsmark

Gatu- och trafikområden samt vistelseplatser

Parkavdelningens största arbetsinsats läggs på kommunens vistelseplatser. Omkring 33 hektar gräsytor klipps regelbundet sommartid av personalen. 41 hektar gräsytor klipps i mindre grad dels kring gatu- och trafikområden för att vi inte vistas där och dels på platser där vi kan gynna den biologiska mångfalden.

Utöver gräsytorna sköter parkavdelningen om offentliga planteringar och utsmyckningar, torg och allmän platsmark samt ett tjugotal lekplatser och utomhusmiljön på en del förskolor och skolor.

Tomtmark och skogar

Kommunen äger tomtmark för att sälja till den som vill bygga ett eget småhus. Innan marken säljs underhålls marken sparsamt för att inte belasta blivande tomtägare eller kommuninvånare med onödiga kostnader. 

Skogsmark som kommunen äger (alltifrån Östermoskogens naturreservat, skog inom exploateringsområdena till de mindre skogsområdena inom tätorterna) förvaltas enligt en grön skogsbruksplan, så kallad Pefc-certifiering för uthålligt skogsbruk.

Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.

  • Skogsbruket ska ge en uthållig avkastning
  • Skogsbruket ska ta hänsyn till naturmiljön
  • Skogsbruket ska ta sociala hänsyn
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-08

Sidansvarig:

Hans Göransson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision