Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kommunens krisberedskap

Alla kommuner är skyldiga att ha en beredskap för kriser och extraordinära händelser. Ansvaret ligger både på den enskilde och på samhället i stort.

Vi är skyldiga att försöka förutse problemen, förebygga dem efter bästa förmåga och avhjälpa om de, trots allt, skulle uppstå. Sjukvård och räddningstjänst är dimensionerade för att kunna ta vid när den enskildes förmåga inte räcker till.

Kris

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Krisberedskap handlar mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Vid en kris är kommunens uppgift att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls.

POSOM-grupp (Psykosocialt omhändertagande)

I kommunen finns en POSOM-grupp som erbjuder psykiskt och socialt stöd vid behov vid större händelser. De är de närmast anhöriga som bäst utgör stöd till varandra vid en inträffad händelse som innebär en kris för individen men ibland behöver samhället hjälpa till. Därför finns POSOM.

I gruppen finns kommunala tjänstemän som fungerar som stödpersoner samt aktörer ur civilsamhället, trossamfund och vården. Gruppen bedömer vilka behov som finns samt vilka åtgärder som kan vidtas. Om det är lämpligt kan personer skickas till aktuell plats för emotionell första hjälp samt fortsatt behovsinventering.

Lag om extraordinära händelser

Kommunens arbete med krisberedskap styrs främst utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som det är definierat i 4§:

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Lagen klargör att kommunen har ett ansvar för sitt geografiska område vilket innebär att kommunen ska verka för att olika aktörer samverkar och uppnår samordning i såväl planerings- och förberedelsearbetet som i skarpt läge.

För att en kommun av Vaggeryds storlek ska kunna hantera stora påfrestningar på ett bättre och mer effektivt sätt arbetar kommunen i något som kallas F-samverkan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson